תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

John A. Pino, "Memo on Harold Graves' Discussion Paper Alternatives for IADS," January 24, 1977

back
John A. Pino,

Creator

John A. Pino

Source

John A. Pino, "Memo on Harold Graves' Discussion Paper Alternatives for IADS," January 24, 1977, Sterling Wortman Papers, Series 1, Box 5, Folder 48, RAC. 

Date

January 24, 1977

Format

application/pdf

Extent

5 pages

Language

English

Type

document

Citation

John A. Pino, "Memo on Harold Graves' Discussion Paper Alternatives for IADS," January 24, 1977,  100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/john-a-pino-memo-on-harold-graves-discussion-paper-alternatives-for-iads-january-24-1977